Η Εικονική Πραγματικότητα ως εργαλείο για την καταπολέμηση του εκφοβισμού στις νεαρές ηλικίες

Η εικονική πραγματικότητα (Ε.Π.) φέρνει το χρήστη στο επίκεντρο της εμπειρίας, βιώνοντάς την σχεδόν ολοκληρωτικά ως υποκείμενο, αντί απλά να την παρατηρεί ή να συζητάει για αυτήν, όπως για παράδειγμα, όταν παρακολουθεί μια συμβατική ταινία ή εμπλέκεται σε μια συζήτηση. Τέτοιες εμπειρίες καλλιεργούν την ενσυναίσθηση και συμβάλλουν στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων και ψυχοκοινωνικών ικανοτήτων . Οι νέοι/ες μπορούν να πειραματιστούν με διάφορους τρόπους διαχείρισης και αποτροπής ενός περιστατικού εκφοβισμού, μια εμπειρία η οποία θα τους/τις ενδυναμώσει ψυχολογικά.

Στόχος αυτού του προγράμματος είναι η βελτίωση των πρακτικών και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στις νεότερες ηλικίες στο πεδίο της πρόληψης του εκφοβισμού, της βίας και των διακρίσεων.

Αρχικά, θα γίνει μια «Ολοκληρωμένη μελέτη με τις καλύτερες  πρακτικές κατά του εκφοβισμού», μέσω της οποίας θα αποκτήσουμε μια συνολική εικόνα για επιτυχημένες και αποτελεσματικές πρακτικές, που εφαρμόζονται σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η μελέτη θα περιλαμβάνει πληροφορίες που αφορούν την υλοποίηση αυτών των πρακτικών, όπως τη διαδικασία, τη μεθοδολογία και τα εργαλεία για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού, δίνοντας βαρύτητα σε πρακτικές που κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών.

Έπειτα θα δημιουργηθεί ένα «Πρωτοποριακό εργαλείο για την καταπολέμηση του εκφοβισμού» το οποίο θα βασίζεται στα ευρήματα της  «Ολοκληρωμένης  μελέτης αναφορικά με τις καλύτερες  πρακτικές κατά του εκφοβισμού». Το πρωτοποριακό εργαλείο θα περιέχει ένα παιχνίδι Εικονικής Πραγματικότητας, καθώς και όλο το απαραίτητο υλικό και το πρόγραμμα του εργαστηρίου εκπαίδευσης για τους επαγγελματίες που θα θελήσουν να το χρησιμοποιήσουν Το εργαλείο αυτό θεωρούμε ότι θα δώσει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες που υλοποιούν δραστηριότητες για νέους/ες,  να οργανώσουν ποιοτικά τις παρεμβάσεις πρόληψης για την καταπολέμηση του εκφοβισμού.  Κομβικό σημείο του εργαστηρίου της εκπαίδευσης των επαγγελματιών αποτελεί το βιωματικό παιχνίδι Εικονικής Πραγματικότητας, που θα δημιουργηθεί από αυτό το πρόγραμμα, και θα έχει ως στόχο να καλλιεργήσει την ενσυναίσθηση για τα θύματα εκφοβισμού, βοηθώντας νεαρά άτομα να κατανοήσουν βαθύτερα τις επιπτώσεις που έχει αυτή η μορφή βίας στα θύματα και ενδυναμώνοντάς τους να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα περιστατικά εκφοβισμού στο περιβάλλον τους.

Διάρκεια του προγράμματος: Σεπτέμβριος 2018 – Ιούνιος 2020

Εταίροι:

Sirius – Centre for psychological counseling, education and research – [email protected]

Liepaja University – Art research laboratory – [email protected]

The Smile of the Child – NGO for Child Protection and Support – [email protected]

Spektrum Educational Centre – [email protected]